Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю шрифтом Cambria з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про нас".

Керівництво для авторів

Sustainable Socio-Economic Development Journal – електронне періодичне міждисциплінарне наукове видання, що публікує результати наукових досліджень фахівців, дослідників, учених, здобувачів наукових ступенів і наукових звань за наступними напрямами в контексті досягнень цілей сталого розвитку:

 • економіка природокористування;
 • психологія;
 • соціологічні дослідження;
 • облікова політика й оподаткування;
 • фінансове забезпечення;
 • менеджмент;
 • маркетингові дослідження;
 • підприємництво, торгівля, біржова діяльність;
 • довкілля, здоров’я та безпека;
 • прикладна екологія;
 • географія;
 • соціальне забезпечення;
 • готельно-ресторанна справа;
 • туризм.

Усім статтям присвоюється DOI, що забезпечує автоматичну індексацію у CrossRef, репозитаріях та наукометричних базах.

Щороку формується 1 том і 6 випусків. Періодичність журналу – один раз на два місяці.

Вимоги редакційної колегії до авторських рукописів

Редакційною колегією приймаються оригінальні, авторські, не опубліковані і не оприлюднені раніше наукові статті таких типів:

 • дослідницька стаття (research article) – обсягом 4000–6000 слів – має містити результати оригінального дослідження конкретної наукової проблеми або обґрунтування нового методичного підходу, методики, або модифікацію існуючого методу дослідження;
 • оглядова стаття (review article) – обсягом 6000–10000 слів – має містити детальний огляд опублікованих досліджень, існуючих підходів, думок за конкретною проблемою, а також їх критичну оцінку. Головна мета оглядових статей полягає у визначенні потенційно актуальних сфер дослідження для їх подальшого вивчення, у тому числі формування нових висновків на основі існуючи даних;
 • коротке повідомлення про науково-дослідну роботу (research report) – обсягом 2500–4000 слів – містить результати соціологічних досліджень, у тому числі опитувань, анкетувань, результати статистичної обробки даних за конкретним науковим дослідженням для оприлюднення фактів, деталей, інших актуальних подробиць тощо;
 • рецензія на книгу (монографію, підручник, навчальний посібник) (book review) – до 2500 слів – оприлюднюється критичний висновок експерта на нещодавно опубліковану книгу, монографію, підручник, навчальний посібник тощо.

Стаття має бути подана до редколегії “Sustainable Socio-Economic Development Journal” виключно англійською або українською мовами. Паралельне подання рукопису до інших видань неприпустиме!

Англомовні рукописи авторів з України обов’язково супроводжуються україномовним варіантом.

Проводячи відбір статей до поточного випуску, редколегія перевагу надає статтям іноземних авторів, спільним статтям авторів з двох і більше країн, англомовним статтям українських авторів.

Технічні вимоги до оформлення:

Sustainable Socio-Economic Development Journal: ШАБЛОН ФОРМАТОВАНОЇ СТАТТІ.

Обсяг статей від 2500 до 10000 слів у форматі А4, кегль – 12, шрифт – Cambria, інтервал – 1, поля: верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм; ліве – 20 мм; праве – 20 мм; абзацний відступ – 10 мм.

Рукопис форматується без автоматичної розстановки переносів. Дефіс
«-» використовується лише усередині слів, а тире «–» в усіх інших випадках, у тому числі в ненумерованих переліках і як «мінус» у математичних розрахунках і формулах. Обов’язково ставиться пробіл між словами, з обох сторін від «–», між розрядами у багатозначних числах; нерозривний пробіл – між ініціалами і прізвищем, між числом і знаком «%», між цифрами і знаком валюти, між знаком «№» і цифрою тощо. Пробіл не ставиться перед крапкою, комою, двокрапкою, крапкою з комою, знаком оклику й знаком питання, перед дефісом і після нього, між дужками і текстом чи цифрами в них, у складених номерах між цифровим і літерним позначенням (наприклад, 24а).

Знак градуса «°» ставиться відразу після числового позначення величини розмірності кута або температури без пробілу, але у випадку з температурою вказується також шкала (за Цельсієм, Фаренгейтом тощо), знак градуса «°» відокремлюється від числа нерозривним пробілом.

У текстах кирилицею використовуються виключно лапки «»!

У текстах латиницею використовуються виключно лапки “”!

Табличний і графічний матеріал (кегль 8–10, шрифт – Arial, інтервал – 1) повинен мати номер та назву. Номер і назву таблиці розміщують по центру над таблицею, номер і назву рисунка – по центру під рисунком. Всі графічні об’єкти мають бути доступні для форматування і внесення змін, тому потрібно надсилати створені у відповідних редакторах файли з такими об’єктами на електронну адресу редколегії разом із текстом авторського рукопису.

Редакційна колегія рекомендує при написанні статті дотримуватися такої структури:

1. На початку першої сторінки розміщується назва статті українською та англійською мовою.

2. На наступному рядку розміщуються вичерпні метадані автора(ів) статті українською та англійською мовою: повністю ім’я, по батькові та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання), поштова адреса, країна, електронна адреса, ORCID. Також необхідно вказати кореспондуючого автора та номер його мобільного телефону.

3. Анотації українською та англійською мовами (не менше 250). Анотація відображає короткий зміст рукопису, що поділяється структурно на такі обов’язкові елементи:
- мета (Purpose);
- дизайн / методи / підходи (Design / methodology / approach);
- результати (Findings);
- оригінальність / цінність / наукова новизна (Originality / value);
- теоретичне значення (для оглядової статті) (Theoretical meaning);
- практичне значення (для дослідницької статті і короткого повідомлення) (Practical meaning);
- подальші дослідження (further research);
- тип статті (дослідницька, оглядова, коротке повідомлення, рецензія на книгу) (Manuscript type).

4. Ключові слова (Keywords). До кожної статті необхідно сформувати ключові слова та/або словосполучень українською й англійською мовами, які найкраще відображатимуть її зміст та за якими відбуватиметься індексація. Ключові слова не повинні повторювати слів з назви статті. Їх має бути не менше 5 і не більше 10.

5. JEL Classification формується для ключових слів і є загальноприйнятим методом класифікації предметної області економічних досліджень, що розроблений Американською економічною асоціацією: https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel

4. Текст статті, з урахуванням вимог постанови Президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р., формується за такими розділами:

1) Вступ (Introduction). У вступі ставиться проблема в загальному вигляді та обґрунтовується її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

2) Огляд літератури (Literature Review) має містити аналіз останніх досліджень і публікацій (бажано не раніше десяти років), у яких започатковане розв’язання досліджуваної проблеми і на які спирається автор. Наприкінці огляду літератури слід виділити невирішені раніше частини загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

3) Постановка завдання (Problem Statement) – необхідно сформулювати основну мету дослідження та цілі, яких потрібно досягти;

4) Матеріали та методи (Materials and Methods) – потрібно охарактеризувати основні джерела статистичної інформації та методи дослідження.

5) Результати та обговорення (Results and Discussion) – це виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів, а також їх порівняння з подібними результатами, включно з характеристикою потенційних труднощів та можливих шляхів їх подолання;

6) Висновки (Conclusions) – дається оцінка, чи досягнуто мету і цілі дослідження, наводяться пропозиції та рекомендації, конкретизуються одержані ефекти від результатів проведеного дослідження (соціальний, економічний, екологічний тощо), наукова новизна дослідження, практична цінність та шляхи застосування результатів дослідження, а також перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

7) Авторський внесок (Author Contributions) – залежно від діяльності, якою займалися співавтори при підготовці рукопису, необхідно виокремити внесок кожного – від ідеї до подання в редколегію – за такими напрямами роботи:
концептуалізація та проєктування (Conceptualization and Design);
огляд літератури (Literature Review);
методологія та обґрунтування (Methodology and Validation);
формальний аналіз (Formal Analysis);
розслідування та збір даних (Investigation and Data Collection);
аналіз та інтерпретація даних (Data Analysis and Interpretation);
написання – початковий варіант (Writing – Original Draft Preparation);
написання – рецензування та редагування (Writing – Review & Editing);
нагляд (Supervision);
адміністрування проєкту (Project Administration);
залучення фінансування (Funding Acquisition).

8) Подяка (Acknowledgment) – цей розділ формується лише за потреби у висловленні подяки всім, хто допомагав співавторам у роботі над рукописом, в тому числі обов’язково згадується ґрантодавець та/або держбюджетна тема, в межах якої виконане дослідження у випадку наявності зовнішнього фінансування.

9) Додатки (Appendices) – формуються у випадку виробничої необхідності.

10) Посилання (References) оформлюються в APA Style: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples або https://www.grafiati.com/uk/info/apa-7/examples/ за алфавітом, при чому кириличні прізвища та ініціали авторів, назви джерел і періодичних видань необхідно транслітерувати латиницею: українська мова https://slovnyk.ua/translit.php, а в квадратних дужках обов’язково переклад англійською мовою.

Авторам, які посилаються на україномовні та російськомовні джерела, потрібно додаткового подати їх бібліографічні описи у ДСТУ 8302:2015: https://www.grafiati.com/uk/info/dstu-8302-2015/examples/.

Без URL допускається цитування лише друкованих джерел, цифрові примірники яких відсутніх у мережі Інтернет! Не допустимо розміщувати бібліографічні описи джерел у розділі References без їх цитування у тексті рукопису! Переважна більшість джерел має бути за останніх 5 років та мати активний ідентифікатор DOI. Бажано, щоб посилання на публікації у журналах, індексованих у Scopus та/або Web of Science переважали. Кількість використаних джерел – не менше 20!

Для цитування використовується APA Style. При оформленні цитат у тексті слід дотримуватися правил цитування, регламентованих APA Style.

Посилання на літературні джерела в тексті роблять виключно в круглих дужках! Наприклад: (MсDouglas, 2013, р. 46). Посилання на 2 і більше джерела оформлюється таким чином: (Mishchenko, 2021, р. 46; Marshal, 2012, p. 85, 102–103; Lysohor, 2010, p. 178) у зворотно-хронологічному порядку. Інші випадки цитування:
- три співавтора джерела – (Marshavin, Marchenko, & Lysohor, 2019, p. 46);
- чотири і більше співавторів джерела – (Marshavin et al., 2019, р. 86);
- автором є організація – (The World Bank, 2016);
- без автора – (Назва праці замість автора при першому згадуванні повністю, далі можна скорочено);
- за редакцією – (Marshavin (ed.), 2019, р. 46);
- один автор, різні роки – (Marshavin, 2013, р. 46; 2015, p. 103);
- один автор, один рік – (Marshavin, 2018a, рp. 46–48; 2018b, p. 13);
- посилання на Закон чи інші нормативні акти – (The Verkhovna Rada of Ukraine, 2012 – рік прийняття).

Джерела в списку не нумеруються, а організовуються в алфавітному порядку за прізвищами авторів і в хронологічному порядку, коли робляться посилання на більш ніж одну роботу одного автора (за роком публікації, починаючи з найбільш раннього).

Якщо цитується декілька робіт одного автора (колективу авторів), що опубліковані в один і той самий рік, то в списку References вони розміщуються в алфавітному порядку, виходячи з назв робіт; до року публікації в такому випадку приєднується мала латинська літера a, b, c… .

В розділі «Огляд літератури» в українській версії рукопису біля прізвища та ініціалів авторів обов’язково у дужках вказувати їх прізвище, транслітероване в латиницю з роком публікації праці у Списку літератури. Наприклад: Г. Бограс (Bohras, 2015, 1995), С. Родрігас (Rodrigas, 1985), Дж. Бахваті та К. Рамада (Bakhwati, & Ramada, 1984;), Г. Врубель і А. Прескотт (Vrubel, & Prescott, 1976).

Перед відправкою необхідно обов’язково здійснити самоперевірку тексту рукопису на:

 1. Відсутність запозичень без посилання на джерело (плагіат). Це можна здійснити самостійно, наприклад, за допомогою програми сервісу StrikePlagiarism.com або інших доступних ресурсів. При цьому унікальність тексту має бути не менше 80 % (глибока перевірка за послідовністю з 4 слів).
 2. Якість наукового стилю викладення матеріалу та його читабельність (слід уникати зайвого обтяження тексту абревіатурами, скороченнями, окрім загальноприйнятих, вузькопрофільною термінологією, що не набула загального визнання тощо).
 3. Відсутність тавтології – повторювання у тексті.
 4. Присутність цитування статей і наукових матеріалів з ідентифікатором DOI (більше половини від загальної кількості використаних джерел).
 5. Самоцитування не перевищує 15 % від загальної кількості використаних джерел.
 6. Можливість внесення змін і редагувань у таблиці, схеми, рисунки, графіки, діаграми, формули тощо.
 7. Відповідність вимогам журналу.

УВАГА!

Авторські рукописи з відомостями про авторів (одним файлом), файли графічних об’єктів надсилають на електронну адресу журналу ssedj@udpu.edu.ua.

Авторські рукописи обов’язково проходять процедуру внутрішнього та сліпого подвійного зовнішнього рецензування. Рукописи, що не відповідають профілю видання або вимогам, наведеним вище, редакційна колегія повертає на доопрацювання або відхиляє.

Відповідальність за зміст рукопису і достовірність наукової інформації (точність назв, прізвищ, цитат, статистичних даних) несуть автори. Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії.

Редакційна колегія залишає за собою право змінювати текст статті в ході верстки, літературного редагування та підготовки випуску журналу до опублікування на офіційному сайті.

Після подання до редакційної колегії Sustainable Socio-Economic Development Journal рукопис заборонено подавати та публікувати в інших наукових виданнях до повідомлення про прийняття або відхилення статті.

Передбачена процедура відкликання статті на всіх стадіях публікаційного процесу.

Після рецензування і прийняття рукопису до публікації кореспондуючому автору надсилають макет статті на погодження.

Один автор (співавтор) може опублікувати в поточному випуску журналу тільки одну статтю.

Статті

Політика розділу за замовчуванням

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.