Редакційна політика

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Завданням створення наукового журналу “Sustainable Socio-Economic Development Journal” є об’єднання зусиль учених із різних галузей наукових знань щодо оприлюднення фундаментальних і прикладних розробок теоретичного, концептуального, методологічного, методичного і практичного забезпечення сталого соціально-економічного розвитку.

Основна мета функціонування Sustainable Socio-Economic Development Journal полягає в популяризації і систематизації досягнень сучасної науки, найвагоміших наукових доробків у галузях знань соціально-поведінкових наук, економіки та управління, природничих наук, соціальної роботи, сфери обслуговування; забезпечення інформування наукової громадськості про нові монографічні дослідження, підручники, навчальні посібники шляхом публікації рецензій, розміщення анонсів наукових форумів (семінарів, конференцій, круглих столів), що відповідають науковій проблематиці Sustainable Socio-Economic Development Journal.

Редакційна політика Sustainable Socio-Economic Development Journal базується на таких принципах:
‒ об’єктивність та неупередженість у виборі статей з метою їхньої подальшої публікації;
‒ висока вимогливість до якості наукових досліджень;
‒ суворе дотримання авторських і суміжних прав;
‒ етичність і академічна доброчесність;
‒ обов’язкове подвійне сліпе рецензування;
‒ чітке дотримання задекларованої періодичності тощо.

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Редакція дотримується усіх положень політики відкритого доступу (Open Access). Доступ до змісту журналу на офіційному веб-сайті є вільним, публічним, безстроковим і безкоштовним для будь-якого користувача. Відвідувач веб-сайту може читати, завантажувати, копіювати, ділитися, друкувати тексти статей, посилатися на них, а також використовувати для будь-яких інших, не заборонених законодавством цілей без дозволу видавця та/або автора. Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу в режимі реального часу представлений у розділі «Архіви» офіційного веб-сайту. Редакційна політика відкритого доступу керується положеннями «Будапештської ініціативи відкритого доступу до наукової літератури» та «Берлінської Декларації про відкритий доступ до наукових і гуманітарних знань».

ВИДАВНИЧА ПОЛІТИКА

До опублікування у журналі приймаються оригінальні рукописи, які:
– відповідають вимогам редакційної колегії;
– не були відправлені до інших редакцій та не опубліковані раніше в інших виданнях.

Наукові статті публікуються українською та/або англійською мовами, а також відповідно до програмних цілей або тематичної спрямованості журналу.

Для публікації на електронну адресу або шляхом реєстрації на платформі Open Journal Systems подається стаття в електронній формі та всі необхідні супутні документи й відомості, вказані у «Керівництві для авторів».

Автори несуть персональну відповідальність за наданий текст статей та зобов’язані:
– надавати лише оригінальні рукописи, які раніше не було відправлено до інших редакцій та не опубліковано в інших виданнях;
– надавати достовірні результати проведених досліджень;
– гарантувати, що результати дослідження, викладені в рукописі, є самостійним і оригінальним доробком;
– у разі використання у тексті рукопису матеріалів робіт інших авторів надавати відповідні бібліографічні посилання з обов’язковим зазначенням їх авторів;
– зазначати внесок усіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження або вплинули на характер представленої роботи;
– гарантувати, що всі співавтори ознайомлені з остаточним варіантом рукопису, схвалили його і згодні з поданням до публікації.

Відповідальний редактор редакційної колегії перевіряє статтю:
‒ щодо дотримання вимог до редакційного оформлення згідно з державними стандартами;
‒ на дотримання академічної доброчесності. Перевірка на наявність збігів / ідентичності / схожості у наданих авторами текстах здійснюється відповідальним редактором за допомогою онлайн-сервісу StrikePlagiarism.com.

Рукописи, які не відповідають вищезазначеним вимогам, не реєструються і не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляється їх авторам.

Статті, рекомендовані редакційною колегією до опублікування, проходять редагування, корегування та технічну верстку.

На засіданнях науково-технічної / вченої рад Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини ухвалюється рішення щодо рекомендування / затвердження до оприлюднення на сайті відповідного випуску журналу. На підставі рішення вченої ради випуск подається до опублікування або повертається на доопрацювання.

ПОЛІТИКА РЕЦЕНЗУВАННЯ

Усі статті, що публікуються у журналі “Sustainable Socio-Economic Development Journal”, проходять обов’язкове подвійне сліпе рецензування, яке є анонімним як для авторів, так і для рецензентів. Строк проведення рецензування становить не більше 30 днів. Зазвичай одну статтю розглядає два рецензента.

Завданням рецензування є відбір авторських рукописів для видання та внесення конкретних рекомендацій щодо поліпшення їх. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам видання та передбачає всебічний аналіз переваг і недоліків матеріалів рукопису.

Рецензенти, які одержали для рецензування рукопис, заповнюють типову форму рецензії і обирають один із варіантів рекомендації: «Рекомендувати до розміщення зверстаної статті на сайті журналу без зауважень», «Рекомендувати статтю до верстки і оприлюднення на сайті журналу після усунення незначних зауважень та без повернення рецензенту», «Статтю публікувати на сайті журналу лише після доопрацювання, усунення зауважень та повторного представлення рецензенту виправленого варіанту», «Статтю відхилити з обґрунтуванням рішення автору(ам)».

У випадку, якщо один з рецензентів рекомендує відхилити статтю, а інший рекомендує до публікації, призначається третій рецензент і на основі його рекомендації редакція приймає остаточне рішення щодо публікації або відхилення статті. Стаття не приймається до публікації і її рукопис вилучається у випадку рішення про відхилення від 2 рецензентів.

Члени редколегії не вступають у дискусію з авторами статей, відхилених після рецензування.

Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних корективів, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає лист, що містить відповіді на всі зауваження і пояснює всі зміни, які були зроблені в статті.

Датою прийняття статті до публікації вважається дата отримання позитивного висновку рецензента про доцільність і можливість опублікування статті.

Будь-який рукопис, отриманий від редакції на рецензування, є конфіденційним документом.

Зауваження рецензентів не публікуються і не оприлюднюються.

ПОЛІТИКА ДОТРИМАННЯ ПУБЛІКАЦІЙНОЇ ЕТИКИ

Професійні відносини між авторами, членами редакційної колегії та рецензентами в журналі базуються на засадах академічної доброчесності, об’єктивності рецензування та пріоритетності наукової якості. Редакційна колегія у своїй діяльності керується принципами «Кодексу поведінки та найкращих практик для редакторів журналів», розробленого Комітетом з етики публікації (COPE).

Дотримання публікаційної етики редакцією передбачає:
– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
– контроль за посиланням на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень та відомостей;
– надання достовірної інформації про методики і результати досліджень та джерела використаної інформації;
– об’єктивне оцінювання наукових результатів досліджень.

Відповідальність за достовірність змісту публікації (фактів, цитат, імен та інших даних) несуть автори публікацій.

У разі встановлення порушень академічної доброчесності у наданих рукописах вони не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляється їх авторам.

Автори повинні заявляти про можливі конфлікти інтересів, які можуть вплинути на оцінку результатів дослідження, їхню інтерпретацію, а також на судження рецензентів.

Редакція зобов’язана:
– вживати всі заходи, які забезпечують дотримання етичних правил наукових публікацій;
– ухвалювати рішення про прийняття до публікації поданих статей на підставі винятково їхньої цінності, оригінальності, інтересу для читачів, відповідності їхнього змісту тематиці видання, незалежно від расової приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, національності, громадянства, походження, соціального положення чи політичних поглядів авторів;
– попереджувати можливі конфлікти інтересів, які можуть вплинути на судження та висновки рецензентів;
– забезпечувати незалежність рецензентів та конфіденційність поданих матеріалів у процесі їхнього рецензування;
– своєчасно реагувати на претензії стосовно опублікованих матеріалів та вживати всі необхідні міри для відновлення порушених авторських прав.

Інформація щодо потенційних конфліктів інтересів не оприлюднюється та не публікується без дозволу авторів та головного редактора.

ПРОЦЕДУРА ВІДКЛИКАННЯ ОПУБЛІКОВАНОЇ СТАТТІ

Відкликання статті є механізмом коригування змісту й обсягу опублікованих матеріалів на сайті журналу та інформування читачів про це. Процес відкликання може порушуватися автором, читачем або членом редакційної колегії.

Підстави для відкликання статті:
– виявлення факту дублювання статті в іншому виданні;
– встановлення факту фабрикації або фальсифікації даних дослідження;
– виявлення у статті фундаментальних помилок, які спотворили наукову новизну або отримані результати;
– у авторському складі статті виявлено співавтора, який не відповідає критеріям журналу щодо авторства;
– прихований конфлікт інтересів або інші порушення публікаційної етики.

Підставою старту процедури відкликання може бути подання головного редактора або офіційне звернення автора про відкликання своєї статті.

Якщо автор-кореспондент або колектив авторів хочуть відкликати свою статтю, вони мають надіслати на електронну пошту журналу лист з проханням про відкликання з обґрунтуванням усіх обставин свого рішення. Редакція розглядає отриманий лист і у разі згоди на відкликання самостійно проводить ретракцію.

Також опубліковану статтю може відкликати редакція за результатами проведеної експертизи або на основі отриманої додаткової інформації від сторонніх джерел про обґрунтування такої необхідності. Тоді на електронну пошту автора-кореспондента надсилається офіційний лист з обґрунтуванням причини відкликання та відповідний протокол засідання редакційної колегії.

На завершення процедури відкликання статті її залишають на веб-сайті журналу, але роблять помітку «ВІДКЛИКАНА/RETRACTED» з датою відкликання.

Інформацію про відкликання статті також розміщують на веб-сайті журналу в розділі «Анонси».

АВТОРСЬКІ ПРАВА

За авторами зберігається авторське право на публікацію. Автори надають редакції Sustainable Socio-Economic Development Journal право першої публікації, яка ліцензується за Міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0 DEED). Ця ліцензія дозволяє іншим розповсюджувати й адаптувати матеріал з обов’язковим посиланням на джерело, підтвердженням авторства виключно в некомерційних цілях.